Hållbarutveckling

Hållbar utveckling i relation till naturvetenskap och de estetiska språken.

Sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsfrågor är ständigt aktuella, kanske nu mer än någonsin. Att arbeta med dessa frågor är ett av alla de viktiga uppdrag som vi har i förskolan.

Enligt läroplanen 98/16 ska förskolan lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

Vår tanke är att utforskandet av naturvetenskap exempelvis kan handla om hur vår omvärld påverkar oss och hur vi kan ta tillvara på naturen.  Vi tänker också att de estetiska språken (bild, musik, drama och rörelse) kan vara ett spännande verktyg att använda i vårt utforskande tillsammans med barnen. Syftet med arbetet kring naturvetenskap och hållbar utveckling är bland annat att utmana barnen utifrån deras ålder att reflektera kring och förändra sitt kunnande om världen. Arbetet kommer att följa barnens frågor, nyfikenhet och intressen och utmynna i olika projektarbeten i barngrupperna.

•Vårt gemensamma fokus - Hållbarhet

•Vårt gemensamma målområde - Naturvetenskap

•Ett medel i vårt arbete – De estetiska språken

Uppdaterad: